*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือนตุลาคม 2562
update
         
         
         
         
         
         
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กันยายน 2562
update
         
         
         
         
         
         
   
ผู้บริหารและคณะครูเดินทางไปราชการ โครงการพััฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลนครสกลนคร ประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่่งยืน" เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
31ส.ค.- 4ก.ย.62
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน สิงหาคม 2562
update
   
ครูชนิสรา ราชพิลา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ร่วมโครงการรณรงค์ไข้เลือดออก โรคซิก้ า และโรคปลอดข้อยุงลายแบบมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน ชุมชน โรงเรียน ปี 2562 ณ ห้องประชุมธนากโร ชั้นที่ 3 ตึกแผนไทย โรงพยาบาลสกลนคร
22 ส.ค.62
   
ครูกฤตพล ตรีนารถ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
21-23ส.ค.62
   

ผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน "บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเสริมเสร้างศักยภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ตามโครงการอบรมพัฒนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

19-20ส.ค.62
   
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายปัจจัย ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร
17 ส.ค.62
   
ครูเลอสรรค์ พรวาปี นำนักเรียนร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพจินตนาการ ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ อาคารสุนทรีและดนตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการข่งขันปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา
15 ส.ค.62
   
ผู้บริหาร-คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14 ส.ค.62
   
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร
11 ส.ค.62
   
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
6-10 ส.ค.62
   
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประดิษฐ์สื่อรักจากตุ๊กตาหมีและบัตรอวยพร
ส.ค.62
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กรกฎาคม 2562
update
   
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๑“เชิงชุมประชานุกูล” ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ปลูกต้นไม้(อินทนิลน้ำ)" ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(หลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร) จังหวัดสกลนคร
28 ก.ค.62
   
นายวิทยา อำพล ผู้บริหารสถานศึกษา เดินทางไปราชการ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร
23-26 ก.ค.62
   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมโครงการฝึกศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ณ หอแก้วมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
23 ก.ค.62
   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมโครงการฝึกศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ณ พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
22 ก.ค.62
   
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ร่วมโครงการฝึกศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ภูพานและท้องฟ้าจำลอง จังหวัดสกลนคร
19 ก.ค.62
   
ผู้บริหาร-คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลสกลนคร ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนรอบๆโรงเรียน
18 ก.ค.62
   
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
13-14ก.ค.62
   
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 11 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร
12-13ก.ค.62
   
ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนกิจกรรมกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล
11 ก.ค.62
   
คลีนิกหมอครอบครัว ศสม.ร่มเกล้า ตรวจสุขภาพนักเรียน
8 ก.ค.62
   
นักเรียนเข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร
4-10 ก.ค.62
   
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ฯ ที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
1 ก.ค.62
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มิถุนายน 2562
update
   
คณะครูทำบุญยกช่อฟ้าและผ้าป่ามหากุศล ณ วัดป่าธัมมปาลวนาราม บ้านป่าหว้าน ต.เชียงเครือ จ.สกลนคร
30 มิ.ย.62
   
งานมหกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 จ.กาฬสินธุ์
26-28 มิ.ย.62
   
ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย.62
   
คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน จ.นครราชสีมาและจ.ขอนแก่น
25-28 มิ.ย.62
   
นักเรียนร่วมกิจกรรมห้องเรียนห้องเล็ก ณ วัดศรีสุมังคล์ จ.สกลนคร
24 มิ.ย.62
   
นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ลานรวมใจไทโย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จ.สกลนคร
21 มิ.ย.62
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
มิ.ย.62
   
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปี 2562
7 มิ.ย.62
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤษภาคม 2562
update
   
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พ.ค.62
   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมโครงการจัดการขยะในโรงเรียนเทศบาล๑"เชิงชุมประชานุกูล" จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร
29-31 พ.ค.62
   
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน
29-31 พ.ค.62
   
ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา
18 พ.ค.62
   
ผู้บริหาร-คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
4-6 พ.ค. 62
   
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืืนฐานและโครงการปฐมนิเทศนักเรียน
3 พ.ค. 62
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน เมษายน 2562
update
   
ผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562
24 เม.ย.62
   
ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
13 เม.ย..62
   
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 เม.ย..62
   
ผู้บริหารและคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
5เม.ย..62
   
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดย ครู ผู้ปกครอง ท้องถิ่นนครสกลนคร รักษ์สุขภาพ
4-7เม.ย..62
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มีนาคม 2562
update
   
ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ
29 มี.ค.62
   
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร อบรมเชิงปฎิบัติการครูยุค Thailand 4.0
26-28 มี.ค.62
   
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
19 มี.ค.62
   
นักเรียนอนุบาลชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
19 มี.ค.62
   
ผู้บริหารมอบขวัญกำลังใจกับนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
15 มี.ค.62
   
โรงพยาบาลสกลนคร ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ
8 มี.ค. 62
   
19 กพ.-5 มี.ค. 62
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
update
   
ผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมทำบุญวันมาฆบุชา
20 ก.พ. 62
   
ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
20 ก.พ. 62
   
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร
19 ก.พ. 62
   
กิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1-3 ที่ สระพังทอง จ.สกลนคร
15 ก.พ. 62
   
กิจกรรมแนะแนวและปรึกษาการศึกษาเข้าเรียนต่อ
9-15 ก.พ. 62
   
 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานบุญเดือนสาม ณ วัดศรีสุมังคล์
8 ก.พ. 62
   
ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
6-7 ก.พ. 62
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มกราคม 2562
update
   
นักเรียนไปแสดงงานถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์
26 ม.ค. 62
   
ผู้บริหาร คณะครู สอนเสริมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการสอบO-NET
19-26 ม.ค. 62
   
 นักเรียนชั้น ป.๔ ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
26 ม.ค. 62
   
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนครที่มาบริการตัดผมฟรีแก่นักเรียน
24ม.ค. 62
   
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ (สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
19-21ม.ค. 62
   
คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร
17-18 ม.ค. 62
   
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและอดีตครู ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร
16 ม.ค. 62
   
ขอขอบพระคุณมูลนิธิเจริญสุพัตรา โตวันและมูลนิธินายทุง-นางตัน โตวัน ที่มามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
15 ม.ค. 62
   
ร่วมพิธีแห่เครื่องราชสักการะและฟ้อนภูไทองค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
14 ม.ค. 62
   
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
12 ม.ค. 62
   
นักเรียนรับผ้าห่มจากสโมสรไลออนส์สกลนคร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร
11 ม.ค. 62
   
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรวันพุทธศักราชขึ ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
1 ม.ค. 62
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2561
update
   
กิจกรรมสร้างความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒
28 ธ.ค. 61
   
ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
25 ธ.ค. 61
   
คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนเข้าร่วมพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารถึงบริเวณที่จัดพิธีศาลากลางจังหวัดสกลนคร
14 ธ.ค. 61
   
เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา "งานหัตถศิลป์ถินอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 " จ.บุรีรัมย์
6 - 8 ธ.ค. 61
   
"ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้" โรงเรียนเทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล" ได้จัดกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีที่ยังยืน พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น
7 ธ.ค. 61
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
update
   
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลโรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”
26 พ.ย. 61
   

ผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน ร่วมส่งเสริมในการคาบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนได้ฝึกทำกระทงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในวันลอยกระทง

22 พ.ย. 61
   
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 พ.ย. 61
   
ผู้บริหาร และคณะครูได้จัดทำโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดแจ้งแสงอรุณ
9 พ.ย. 61
   
ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียน พร้อมวงดุริยางค์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาและนันทนาการกีฬาสีภายใน "อินทนิลเกมส์" ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา
9 พ.ย. 61
   
ผู้บริหารและคณะครูอนุบาล ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อรับฟังแนวทางการจัดชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ – ๓ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑ ณ โถงอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่
5 พ.ย. 61
   
ผู้บริหาร คระครูและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และถวายองค์กฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2561 ณ วัดหนองสิม
3 พ.ย. 61
   
ผู้บริหาร และครูร่วมแสดงความยินดีกับท่าน นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ที่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไหว้ศาลมเหศักดิ์หลักเมือง
1 พ.ย. 61
   
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงาน ปฐมนิเทศครูใหม่ที่ได้รับการโอน(ย้าย) เพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล๑ เชิงชุมประชานุกูล" พร้อมกล่าวต้อนรับครูใหม่ทั้ง 2 ราย คือ นายพลทวีรัชต์ วิชญธีรากุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และ นางสาวอัจฉรา ประมาพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ บริเวณหน้าเสาธง
1 พ.ย. 61
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2561
update
   
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณะครและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
29 ต.ค. 61
   
ตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงหนือ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ "น้ำตาลหวานเกมส์ ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
20-29 ต.ค. 61
   
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมรำบวงสรวงองค์พระธาตุและรำบวงสรวงหนองหารในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๑
21 ต.ค. 61
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2561
update
   
รางวัลชมเชย อันดับที่ ๔ ระดับประเทศ งานประดิษฐ์ใบตอง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต
9-11 ก.ย. 61
   
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานจังหวัดระยอง
3-6 ก.ย. 61
   
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณสมาคมชาวเวียดนามมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
2 ก.ย. 61
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2561
update
   
ผู้บริหารเทศบาลนครสกลนครตรวจเยี่ยมนักเรียนในสังกัด
31 ส.ค. 61
   
ผู้บริหารคณะครูนักเรียนร่วมทำบุญโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ
19 ส.ค. 61
   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 "น้ำตาลหวานเกมส์
9 ส.ค. 61
   
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร ออกตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
6-7 ส.ค. 61
   
อบรมกิจกรรมโครงการเยาวชนคนดีต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลคร
3 ส.ค. 61
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2561
update
   

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขขคณะลูกเสือแห่งชาติ

26 ก.ค. 61
   
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26 ก.ค. 61
   
ประกวดคัดลายมือเฉลิมพระเกียรติฯ
26 ก.ค. 61
   
วันภาษาไทย  กิจกรรมตอบปัญหาวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
26 ก.ค. 61
   
ครูพีรดา เข้าร่วมโครงการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
26 ก.ค. 61
   
(ลูกเสือ) Big Cleaning Day
26 ก.ค. 61
   
ถวายเทียนเข้าพรรษ
25 ก.ค. 61
   
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ รร.ท.4
25 ก.ค. 61
   
ครูชนิสรา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย
25 ก.ค. 61
   
พิธีเปิดโครงการเด็กยุคใหม่ไทยแลนด์4.0ห่างไกลยาเสพติด
24 ก.ค. 61
   
รองฯ รุจิรา,ครูเจริญศักดิ์ไปราชการ
23-25 ก.ค. 61
   
ร่วมงานวัดธาตุ
20 ก.ค. 61
   
พิธีบำบุญสถานธนานุบาล หลังใหม่
20 ก.ค. 61
   
ตรวจวัดสายตา นักเรียน ป.1
19 ก.ค. 61
   
ต้อนรับ คณะดูงาน ศูนย์ฯ นาอ้อย
13 ก.ค. 61
   
โครงการส่งเสริมอาชีพ
10-12 ก.ค. 61
   
มหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร
7-13 ก.ค. 61
   
งานวันวิทยาศาสตร์ อนุบาลสกลนคร
7 ก.ค. 61
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561
update
   
ตรวจสุขภาพช่องปาก ป.1-3
27 มิ.ย.61
ร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคฯ ครั้งที่ 26 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
27 มิ.ย.61
ร่วมเดินรณรงค์"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
26 มิ.ย.61
   
กีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
15มิ.ย.61
   
วันไหว้ครู
7 มิ.ย.61
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561
update
   
วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พ.ค.61
ครูจิตอาสาซ้อมดุริยางค
22 พ.ค.61
ฝึกซ้อมกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
22 พ.ค.61
ตอนรับนักปั่นจักรยาน
19 พ.ค.61
เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2561
16 พ.ค.61
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การโทรแจ้งหมายเลข 191
16 พ.ค.61
ผู้บริหารและคณะครูตรวจนิเทศติดตามแผนการเรียนการสอน
15 พ.ค.61
อบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
8 พ.ค.61
   
โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง
1 พ.ค.61
   
*****
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2561
update
   
ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
28 เม.ย.61
   
ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมงานวันเทศบาล
24 เม.ย.61
   
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 61
13 เม.ย.61
Copyright 2018 : โรงเรียนเทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล"

โรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000